Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

139755604000

 

Διεύθυνση.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. , οδός Δημητρίου Γούναρη 33 , 54622.

 

Στοιχεία εταίρων .

Χατζηδημητρίου Μαρία του Αθανασίου κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Κ. Μελενίκου 5, 54622.

Κυριαζίδη Μαρία Άννα του Γεωργίου κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Κ. Μελενίκου 5, 54622.

 

Διαχειριστής .

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στη Χατζηδητρίου Μαρία του Αθανασίου.

 

Κεφάλαιο.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριαντα εξι  χιλιάδων ευρώ  (36.000,00€) και αποτελείται μόνο από κεφαλαιακές εισφορές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους  ως εξής:

Η Χατζηδημητρίου Μαρία  του Αθανασίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας εννεα χίλιαδες ευρώ (9.000,00€) και έλαβε 90,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα .

Η Κυριαζίδη Μαρία Άννα του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας εικοσι επτα χιλιάδες ευρώ (27.000,00€) και έλαβε 270,00 εταίρα μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα.

 

Ισολογισμός